Seikai: Crest of the Stars 3: Return to a Strange World

Seikai: Crest of the Stars 3: Return to a Strange World - Hiroyuki Morioka Enjoyable read, highly recommend this series.