Gundam Wing: Ground Zero

Gundam Wing: Ground Zero - Reku Fuyunagi, Yoshiyuki Tomino, Hajime Yatate Enjoyable, nice supplement to the anime.