Death Note, Vol. 3: Hard Run

Death Note, Vol. 3: Hard Run - Tsugumi Ohba, Takeshi Obata Really odd series. Not sure I enjoy it.